Wymiany i zwroty

POLITYKA ZWROTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.UFF.MARKET

Niniejsza Polityka Zwrotów obowiązuje w sklepie internetowym www.uff.market i stanowi integralną część regulaminu Sklepu dostępnego pod adresem internetowym: www.uff.market. Dla pojęć użytych w niniejszym dokumencie pisanych dużą literą, niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej przyjmuje się znaczenie przypisane im w Regulaminie.


Konsument, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, poza tymi, które zostały przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie zamówionego Produktu („Ustawowe prawo odstąpienia”).


Podmiotem uprawnionym do dokonania zwrotu Produktu na zasadach określonych w niniejszej polityce zwrotów jest wyłącznie Klient będący Konsumentem. Takie uprawnienie nie przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem.


Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy złożenie Sprzedawcy przez Klienta oświadczenia przed jego upływem. Klient może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od umowy sprzedaży, zawartej za pośrednictwem Sklepu.


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży może zostać złożone na przykład w jednej z następujących form:


a) pisemnie na adres: Ontrade.pl sp. z o.o, ul. Glinik 193-A, 31-990 Kraków;

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ontrade.pl;

c) z wykorzystaniem wzoru formularza zwrotu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej polityki zwrotów.


Klient może skorzystać z ww. wzoru formularza zwrotu, jednak nie ma takiego obowiązku.


Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu rozpoczyna się od dnia objęcia Produktów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.


Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedającemu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkt na adres: Ontrade.pl sp. z o.o, ul. Glinik 193-A, 31-990 Kraków. Koszty zwrotu Produktu ponosi Klient.


Klient powinien zabezpieczyć zwracany produkt w taki sposób, by nie uległ on zniszczeniu w czasie transportu.


10. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

11. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).

12. W przypadku skorzystania przez Klienta z Ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Sprzedający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. W przypadku skorzystania przez Klient z Ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Klienta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie etykiet i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu, w tym koszty badania produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).

14. Ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności w przypadku:

a) przekroczenia ustawowego terminu 14 dni na poinformowanie Sprzedającego o woli odstąpienia od umowy sprzedaży;

b) gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia


15. Niniejsza Polityka Zwrotów wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r.

Wzór formularza zwrotu

Rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło